Informátor pro rok 2018

Český rybářský svaz z.s. – místní organizace Vsetín

Informace k výdeji povolenek MO ČRS Vsetín v roce 2018

Soupis revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

Pro léta 2017-2020 je vydán VÚS Ostrava nový rybářský řád se soupisem revírů. Změny v průběhu dalších let budou řešeny dodatkem.

Informace k výdeji povolenek na rok 2018.

 1. Roční pracovní příspěvek vyplývající ze Stanov svazu je rozhodnutím výroční schůze naší MO nahrazen finančním plněním. Dospělý člen 19 ÷ 65 let vč., zaplatí příspěvek 1000,- Kč, mládež 16 ÷ 18 let a členové 66 ÷ 70 let vč., 500,- Kč, děti do 15ti let pracovní příspěvek neplatí. Ženy 16 ÷ 60 let vč., platí 500,- Kč. Výjimku tvoří držitelé průkazů ZTP, kteří jsou od placení osvobozeni.

Nezaplacení pracovního příspěvku se vyznačí do členského průkazu razítkem „NESPLNĚNO – BEZ POVOLENKY“. To znamená, že s tímto zápisem nemá člen nárok na vydání povolenky v žádné organizaci ČRS ani MRS (MRS – Moravský rybářský svaz – Jižní Morava).

 1. Systém placení veškerých poplatků zůstává stejný jako v minulých letech, tj. hotově při odběru povolenek.

 2. Nárok na vydání povolenky k rybolovu v roce 2018 má ten člen, který má splněny všechny povinnosti dle Stanov ČRS (zaplacený členský příspěvek, zaplacené finanční plnění za pracovní povinnost, v termínu odevzdanou „Povolenku k lovu ryb“ pro rok 2017, platný státní lístek).

 3. Člen může požádat o vydání roční povolenky na vody P (pstruhové) a MP (mimopstruhové) v následujícím rozsahu platnosti : CELOREPUBLIKOVÁ, CELOSVAZOVÁ (republika mimo Jižní Moravu), ÚZEMNÍ (bývalý Severomoravský kraj).

 4. Ceny povolenek pro dospělé jsou následující :

celorepubliková        MP – 3 150,- Kč          P – 3 250,- Kč

celosvazová                MP – 2 100,- Kč          P – 2 150,- Kč

územní                         MP – 1 600,- Kč          P – 1 700,- Kč

povolenka .MRS       MP – 970,- Kč

 1. Ceny povolenek pro děti do 15-ti let :

celosvazová                MP – 700,- Kč             P – 750,- Kč

územní                         MP – 300,- Kč             P – 400,- Kč

povolenka MRS         MP – 320,-

 1. Nárok na zlevněné celosvazové a územní povolenky mají držitelé průkazů ZTP a ZTTP, mládež 16 ÷ 18 let a studující nad 18 let do 26 let včetně (k žádance doloží potvrzení školy) :

celosvazová               MP – 1 400,- Kč            P – 1 450,- Kč

územní                         MP – 1 050,- Kč          P – 1 200,- Kč

povolenka MRS         MP – 520,- Kč

Od r.2017 je zpoplatněn soupis revírů a BPVRP pro severní Moravu a Slezsko částkou 10,-Kč.

 1. Členský příspěvek pro rok 2018činí :

a) dospělí 500,- Kč + 50,- Kč (administrativní výdaje ) = 550,- Kč

b) mládež 16 ÷ 18 let 200,- Kč + 50,- Kč        -„-              = 250,- Kč

c) děti do 15 let 100,- Kč + 50,- Kč                -„-               = 150,- Kč

 1. Při výdeji povolenek předložíte následující doklady :

a) Členskou legitimaci

b) Rybářský lístek platný k datu výdeje povolenky (viz bod 10 )

c) příslušný finanční obnos (viz body 1, 5 ÷ 8)

d) noví členové – fotografii na členský průkaz

 1. Rybářský lístek vydává Městský úřad Vsetín, Svárov 1080 odbor životního prostředí na základě:

  1. dokladu o absolvování vstupního školení – týká se pouze nových členů (seznam absolventů kurzu je již předán na MěÚ Vsetín)

  2. vyplněné Žádosti – tiskopis je možno obdržet rovněž na příslušných obecních úřadech

  3. odevzdání dřívějšího rybářského lístku (pro vydání dalšího rybářského lístku) nebo jiný doklad (např. členskou legitimaci) osvědčující, že žadatel byl držitelem rybářského lístku

  4. občanský průkaz nebo cestovní pas.

  5. Pro výdej povolenky MRS je nutno mít rybářský lístek, který je platný po celou dobu platnosti povolenky!

Děti do 15ti let musí mít ,,Žádost o vydání rybářského lístku“ potvrzenou některým z rodičů nebo zákonným zástupcem. Termín pro odevzdání žádanek na všechny druhy povolenek je do 10. 12. 2017.

Později došlé nebo doručené žádanky budou vyřizovány až po výdeji řádně objednaných povolenek. Podané žádanky jsou závazné! Rozmyslete si, zda povolenku budete brát, nebo ne, abychom ji zbytečně nemuseli vypisovat. Povolenku si přeci můžete zakoupit i v průběhu roku. Pokud si budete kupovat povolenku až v průběhu roku, nezapomeňte přinést sebou vyplněnou žádanku. Ta potom slouží pro kontrolu prodaných povolenek. Nečitelně vyplněné žádanky budou vyřazeny! Proto žádanky vyplňujte čitelně hůlkovým písmem ve všech částech!

 1. Termíny výdeje povolenek – děti a mládež si vyzvednou povolenky společné s dospělými členy.

MP – mimopstruhové

12.1.2018 – zasedací místnost MO        9,00 – 12,00; 14,00 – 18,00 hod.

13.1.2018 – zasedací místnost MO         8,00 –13,00

P – pstruhové

23.2.2017 – zasedací místnost MO       9,00 – 12,00; 14,00 – 16,00 hod.

24.2.2017 – zasedací místnost MO              8,00 – 13,00 hod

Objednané povolenky, které si členové nevyzvednou při hromadném

výdeji, budou v kanceláři MO vydávány až od 19. 3. 2018.

 1. Nezapomeňte včas odevzdat Povolenku k rybolovu pro rok 2017 do 15 dnů po skončení platnosti, tj. pstruhové do 15. 12. 2017, mimopstruhové do 15. 1. 2018. Vzhledem k tomu, že MP povolenky vydáváme v termínu 12.1. a 13.1.2018, musí být MP povolenka odevzdaná nejpozději při odběru povolenky v plánovaném termínu. Chceme členy upozornit, že členovi který neodevzdá povolenku, nesmí být vydána povolenka nová.

Především žádáme všechny své členy, aby před odevzdáním věnovali maximální péči a pozornost vyplňování „ Sumáře úlovků a docházek“ na druhé straně povolenky. Vyplňte všechny požadované údaje ve všech rubrikách pečlivě a čitelně. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou.

 1. V období od 15.1. do 18.3. 2018 budou v kanceláři MO ČRS Vsetín v úředních hodinách prodávány pouze členské známky, v době od 1.1. do 12.1.2018 nebudou v kanceláři prodávány členské známky ani povolenky.

 2. Ještě chceme členy upozornit že členské známky musí být, v  souladu se stanovami ČRS, zakoupeny nejpozději do 30.4.2018. Členové, kteří do tohoto termínu nezaplatí členskou známku, přestávají být automaticky členy Českého rybářského svazu. Pro obnovení členství postačí zaplacení zápisného ve výši 500,-Kč a zakoupení členské známky pro příslušný rok. V případě, že si nemůžete členskou známku zakoupit v termínu, /práce v zahraničí apod./, dejte členskou legitimaci kolegovi a požádejte jej o zakoupení členské známky. Předejdete tím zbytečným komplikacím.

 3. Doporučujeme všem držitelům povolenky, aby si pozorně přečetli ,,Bližší podmínky“ v Soupisu revírů,

včetně dodatku pro r.2018

Členská schůze se uskuteční dne 24. 3. 2018 v 9,00 hod v zasedací místnosti MěÚ Vsetín. Na schůzi budeme volit nový výbor a DK pro následující 4 roky.

Tato informace slouží zároveň jako pozvánka na členskou schůzi.

Vážené členky a vážení členové přejeme vám spoustu rybářských úspěchů v roce 2018.

Za MO ČRS Vsetín

Tymrák Josef v.r. Surovec Radomír v.r. Kašpar Ludvík v.r.

předseda MO jednatel MO místopředseda MO

 

Varianta oběžníku ke stažení nebo pro tisk: Obeznik 2018