Informátor

Český rybářský svaz – místní organizace Vsetín

INFORMÁTOR pro členy MO ČRS Vsetín – 2012

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Jubilejní 31. reprezentační rybářský ples MO ČRS Vsetín se koná 2. 2. 2013 v Domě kultury ve Vsetíně.

Objednávky vstupenek proveďte včas v kanceláři MO v Rokytnici Na Dolansku 477, nebo na telefonních číslech 731707059, 605351954, 734376889. Zároveň se obracíme na všechny členy naší MO se žádostí o pomoc při zajišťovaní sponzorů a věcných cen do plesových tombol.

 

Soupis revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

Pro léta 2013 – 2016 je vydán VUS Ostrava nový rybářský řád se soupisem revírů.

 

Důležité upozornění

Na základě usnesení výroční členské schůze a v souladu se stanovami, je pracovní povinnost členů MO Vsetín nahrazena finančním plněním.

 

Informace k výdeji povolenek na rok 2013 a podmínkách, které je nutné pro jejich vydání splnit

1. Roční pracovní příspěvek vyplývající ze Stanov svazu je rozhodnutím výroční schůze naší MO nahrazen finančním plněním. Dospělý člen 19 – 65 let vč. zaplatí příspěvek 1000,- Kč, mládež 16 – 18 let a členové 66 – 70 let vč. 500,- Kč, děti do 15ti let vč. zaplatí 100,- Kč. Ženy 16 + 60 let vč. platí 500,- Kč. Výjimku tvoří držitelé průkazů ZTP, kteří jsou od placení osvobozeni.

Nezaplacení pracovního příspěvku se vyznačí do členského průkazu razítkem „NESPLNĚNO – BEZ POVOLENKY“. Bez zaplacení finančního plnění není nárok na vydání povolenky v žádné organizaci ČRS ani MRS (MRS Moravský rybářský svaz – Jižní Morava).

2. Systém placení veškerých poplatků zůstává stejný jako v minulých letech, tj. hotově při odběru povolenek.

3. Nárok na vydání povolenky k rybolovu v roce 2013 má ten člen, který má splněny všechny povinnosti dle Stanov ČRS (zaplacený členský příspěvek, zaplacené finanční plnění za pracovní povinnost, v termínu odevzdanou „Povolenku k lovu ryb“ pro rok 2012, platný státní lístek).

4. Člen může požádat o vydání roční – povolenky na vody P (pstruhové) a MP (mimopstruhové) v následujícím rozsahu platnosti: CELOREPUBLIKOVÁ, CELOSVAZOVÁ (republika mimo Jižní Moravu), ÚZEMNÍ (bývalý Severomoravský kraj). MÍSTNÍ (P – povolenka na revíry MO Vsetín)

5. Ceny povolenek pro dospělé jsou následující:

celorepubliková MP – 2 900,- Kč P – 3 200,- Kč
celosvazová MP – 2 000,- Kč P – 2 100,- Kč
územní MP – 1 400,- Kč P – 1 600,- Kč
místní (revíry MO Vsetín) MP – – – – – – – – P – 1 200,- Kč

Místní P – povolenka bude pro rok 2013 vydána zkušebně, dále bude rozhodnuto až po vyhodnocení prodeje.

6. Ceny povolenek pro děti do 15-ti let:

celosvazová MP – 650,- Kč P – 700,- Kč
územní MP – 300,- Kč P – 400,- Kč

7. Nárok na zlevněné celosvazové a územní povolenky mají držitelé průkazů ZTP a ZTTP, mládež 16 18 let a studující nad 18 let do 26 let včetně (k žádance doloží potvrzení školy):

celosvazová MP – 1 350,- Kč P – 1 400,- Kč
územní MP – 750,- Kč P – 800,- Kč

8. Členský příspěvek pro rok 2013 činí:

Dospělí 400,- Kč + 50,- Kč (administrativní výdaje) 450,00 Kč
mládež do 18 let 200,- Kč + 50,- Kč (administrativní výdaje) 250,00 Kč
děti do 15 let 100,- Kč + 50,- Kč (administrativní výdaje) 150,00 Kč

9. Při výdeji povolenek předložíte následující doklady:

  • Členskou legitimaci (u nových členů fotografii i 20 Kč za vystavení a obal.)
  • Rybářský lístek platný k datu výdeje povolenky (viz bod 10 )
  • příslušný finanční obnos (viz body 1,5-8)

10. Rybářský lístek vydává Městský úřad Vsetín, Svárov 1080 odbor životního prostředí na základě:

a) dokladu o absolvování vstupního školení – týká se pouze nových členů (doklad je již předán na MěÚ Vsetín)

b) vyplněné Žádosti – tiskopis je možno obdržet rovněž na příslušných obecních úřadech

c) odevzdání dřívějšího rybářského lístku (pro vydání dalšího rybářského lístku) nebo jiný doklad (např. Členskou legitimaci) osvědčující, že žadatel byl držitelem rybářského lístku

d) občanský průkaz nebo cestovní pas.

Děti do 15ti let musí mít „Žádost o vydání rybářského lístku“ potvrzenou některým z rodičů nebo zákonným zástupcem. Upozorňujeme členy MO, že na odboru životního prostředí na MěÚ Vsetín bude od 21. 12. 2012 do 1. 1. 2013 dovolená.

11. Termín pro odevzdání žádanek na všechny druhy povolenek je do 10. 12. 2012.

Později došlé nebo doručené žádanky budou vyřizovány až po výdeji řádně objednaných povolenek. Podané žádanky jsou závazné! Rozmyslete si, zda povolenku budete brát, nebo ne, abychom ji zbytečně nemuseli vypisovat. Povolenku si přeci můžete zakoupit i v průběhu roku. Nečitelně vyplněné žádanky budou vyřazeny! Proto žádanky vyplňujte čitelně hůlkovým písmem ve všech částech!

12. Termíny výdeje povolenek – děti a mládež si vyzvednou povolenky společné s dospělými členy.

MP – mimopstruhové

Všechny Místní skupiny 11. 1. 2013 – zasedací místnost MO 9,00 – 12,00; 14,00 – 18,00 hod.
Všechny Místní skupiny 12. 1. 2013 – zasedací místnost MO 8,00 – 11,30; 13,30 – 16,00 hod.

P – pstruhové

Všechny Místní skupiny 22. 2. 2013 – zasedací místnost MO 9,00 – 12,00; 14,00 – 18,00 hod.
Všechny Místní skupiny 23. 2. 2013 – zasedací místnost MO 8,00 – 11,30; 13,30 – 15,00 hod.

Objednané povolenky, které si členové nevyzvednou při hromadném výdeji, budou v kanceláři MO vydávány až od 4. 3. 2013.

13. Nezapomeňte včas odevzdat Povolenku k rybolovu pro rok 2012 do 15 dnů po skončení platnosti, tj. pstruhové do 15. 12.2012, mimopstruhové do 15. 1. 2013. Pokud budete brát MP povolenku při plánovaném výdeji, starou povolenku musíte odevzdat nejpozději při kupování nové povolenky, tj. 11. 1. nebo 12. 1. 2013. Chceme členy upozornit, že členovi, který neodevzdá povolenku, nesmí mu být vydána povolenka nová.

Především žádáme všechny své členy, aby před odevzdáním věnovali maximální péči a pozornost vyplňování „Sumáře úlovků a docházek“ na druhé straně povolenky. Vyplňte všechny požadované údaje ve všech rubrikách pečlivě a čitelně. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou.

14. Zakoupení, ale pouze členské známky, bude možné od 14. 1. 2013 v kanceláři v úřední dny, tj. v pondělky a ve čtvrtky od 15:00 do 17:00 hodin.

15. Ještě chceme členy upozornit že členské známky musí být, v souladu se stanovami ČRS, zakoupeny nejpozději do 28. 2. 2013. Členové, kteří do tohoto termínu nezaplatí členskou známku, přestávají být automaticky členy Českého rybářského svazu. Pro obnovení členství postačí zaplacení zápisného ve výši 500,-Kč a zakoupení členské známky pro příslušný rok. V případě, že si nemůžete členskou známku zakoupit v termínu, práce v zahraničí apod., dejte členskou legitimaci kolegovi a požádejte jej o zakoupení členské známky. Předejdete tím zbytečným komplikacím.

16. Doporučujeme všem držitelům povolenky, aby si pozorně přečetli „Bližší podmínky“ v Soupisu revírů a případně jejich dodatek vydávaný pro roky 2013 – 2016. Podívat se nejen co je nového, ale případně také co z „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ vypadlo.

 

Výroční členská schůze v roce 2013 je svolána na 23. 3. 2013 v 9,00 hod, do zasedací místnosti MěÚ Vsetín. Všechny členy srdečně zveme.

Pozvánky již nebudou zasílány.

 

Vážené členky a vážení členové přejeme vám spoustu rybářských úspěchů v roce 2013.

Za MO ČRS Vsetín

 

Ing. Pavlík Tomáš v.r.                                   Surovec Radomír v.r.                                        Žáček Zdeněk v.r.

       předseda MO                                              jednatel MO                                                   hospodář MO